Paano tatanggap ng pera

Paano makatanggap ng pera sa Pilipinas

Ipinadala ang pera sa iyong account sa bangko o mobile wallet.

Wala kang kailangang gawin.  Awtomatikong idedeposito ang pera* sa iyong account!


Paano personal na makakatanggap ng pera sa isang lokasyon ng MoneyGram agent sa Pilipinas.

Sa humigit-kumulang na 350,000 agent locations sa buong mundo, madali ng tumanggap ng pera dahil may siguradong may agent location na malapit sa iyo.

Maghanap ng lokasyon icon image

1. Maghanap ng lokasyon

Maghanap ng lokasyon ng MoneyGram agent sa Pilipinas

Kumpletuhin ang form, kung naaangkop

2. Kumpletuhin ang form, kung naaangkop

Kung kailangan, kumpletuhin ang isang simpleng form sa pagtanggap at ilagay ang reference number na ibinigay sa iyo ng nagpadala

Tanggapin ang iyong mga pera

3. Tanggapin ang iyong mga pera

Ibigay sa agent ang nakumpletong form at ang iyong balidong I.D. na may litrato para matanggap ang iyong

* Ang oras ng pagkakaroon ng mga pera ay depende sa patutunguhang bansa at sasailalim sa mga oras ng bangko at pagsunod sa mga kaukulang regulasyon.